หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

IMG 7659 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  

ผู้เข้าศึกษาใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 4 ปี  แต่ไม่เกิน 8 ปี  

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

การรับนิสิต

ผ่านระบบการสอบเข้าที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการและรับนิสิตโดยตรงผ่านโครงการจุฬาชนบท โครงการนิสิตดีเด่นและโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเขตแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยรับนักเรียนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา

--------------------------------------------------------------------------------------------

 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ขายใบสมัครและรับสมัครสอบ ประมาณ ตุลาคม ของทุกปี
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย