ThaiEnglish (UK)

ขั้นตอน เบิก-จ่าย งานคลังและพัสดุ

 1. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
        2. ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
                กรณียืมเงินรองจ่ายและคืนเงินยืมรองจ่ายและการเบิกเงินทุน
                           2.1 จากมหาวิทยาลัย
                           2.2 จากคณะ
        3. ทุนพัฒนาความรู้ (อบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา)
                3.1 กรณียืมเงินรองจ่ายจากคณะ 
                3.2 กรณีเบิกเงิน
        4. จัดโครงการต่างๆ (รวมถึง กิจการนิสิต)
                4.1 กรณียืมเงินรองจ่ายจากคณะ
                4.2 กรณีเบิกเงิน
        5. การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ
                5.1 กรณียืมเงินรองจ่ายจากคณะ
                5.2 กรณีเบิกเงิน
        6. การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก / สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  / สอบวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
                6.1 ค่าสมนาคุณประธานและกรรมการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน
                6.2 ค่าสมนาคุณประธานและกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
                             6.2.1 ปริญญาโท  บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน
                             6.2.2 ปริญญาเอก  บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน
                6.3 ค่าสมนาคุณประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
                             6.3.1 ปริญญาโท บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน
                             6.3.2 ปริญญาเอก บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน
                6.4 ค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
                             6.4.1 ปริญญาโท   บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน                           
                             6.4.2 ปริญญาเอก บันทึกข้อความ  ใบสำคัญรับเงิน
                6.5 ค่าสมนาคุณประธานและกรรมการสอบประมวลความรู้
        7. การเบิกจ่ายค่าอาหารในการประชุม 
        8. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และพิธีกรรมทางศาสนาอื่น
        9. การเบิกจ่ายค่าพวงหรีด
      10. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
               10.1.1 รถรับจ้างสาธารณะ
               10.1.2 ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด)   
      11. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
               11.1 คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
               11.2 ค่าเบี้ยประชุม
                            11.2.1 คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
                            11.2.2 คณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้ง
                            11.2.3 บุคคลภายนอก ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะ เป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
                            11.2.4 คณะกรรมการบริหารคณะ
                            11.2.5 คณะกรรมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ e-auction
                            11.2.6 คณะกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่ง
                            11.2.7 คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
                            11.2.8 อนุกรรมการของคณะวุฒยาจารย์
                            11.2.9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง (สายวิชาการ)
                            11.2.10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง (สายปฏิบัติการ)
               11.3 ค่าสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง (สายวิชาการ)
                            11.3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
                            11.3.2 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
                            11.3.3 ตำแหน่งศาสตราจารย์
               11.4 ค่าสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง (สายปฏิบัติการ)
                            11.4.1 บุคลากรชำนาญงาน หรือบุคลากรชำนาญงานพิเศษ
                            11.4.2 บุคลากรชำนาญการ หรือบุคลากรชำนาญการพิเศษ
                            11.4.3 บุคลากรเชี่ยวชาญ
                            11.4.4 บุคลากรเชี่ยวชาญพิเศษ
                11.5 การสำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการกิจกรรมของคณะ
                11.6 กิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิต
                11.7 การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดรายวิชาฝึกงาน
      12. แบบฟอร์ม
                12.1 การขออนุมัติซ่อม
                12.2 สืบค้นข้อมูลงานคลังและพัสดุ
                12.3 ใบแจ้งการรับเงินเพื่อนำส่ง
                12.4 ใบแจ้งการโอนครุภัณฑ์
                12.5 ใบมอบฉันทะ
                12.6 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
                12.7 ใบสำคัญรับเงิน

      13. แบบฟอร์มรับเงินผ่านธนาคาร
                13.1
Form-แบบ กง.001-แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารภายในคณะสหเวชศาสตร์
                13.2
Form-แบบ กง.002-แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารภายนอกคณะสหเวชศาตร์