รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ

 

ชื่ออาจารย์ การประชุม วันที่
อ.ดร. อัครเดช ศิริพร Basic Bobath Course for adults neurological rehabilitation 21 มี.ค.-8 เม.ย. 2554
รศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล The 20th Asian Conference on Occupational Health 9-11 มี.ค. 2554
ผศ. ปิยนาถ เพชรจันทร ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคแบบครบวงจร 10-11 ก.พ. 2554
อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล Basic and Advanced Genetic Association Analysis 25-28 ม.ค. 2554
น.ส. ลำไพร เมืองคง Research Zone 27-28 ธ.ค. 2553
น.ส. ศิริพร แสงสุธรรม Research Zone 27-28 ธ.ค. 2553
อ.ดร. ญานีนาถ สุวรรณวงศ์ การพัฒนาเทคนิคการสอนการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ 27-28 ธ.ค. 2553
ผศ. บุญศรี ซ่อนเจริญ การพัฒนาเทคนิคการสอนการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ 27-28 ธ.ค. 2553
นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 3-5 ธ.ค. 2553
ผศ. ปิยนาถ เพชรจันทร การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1-3 ธ.ค. 2553
อ. สุกัญญา เอกสกุลกล้า การดูแลและการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทางกายภาพบำบัดทรวงอก 10-12 พ.ย. 2553
ผศ. สุจิตรา บุญหยง Fall in older people: Risk factors, assessment and strategies for prevention 28-29 ต.ค. 2553
ผศ. แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ Fall in older people: Risk factors, assessment and strategies for prevention 28-29 ต.ค. 2553
ดร. ปราณีต เพ็ญศรี The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK 2010) 14-20 มิ.ย. 2553
อ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ เทคนิคการติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 22-23 ก.พ. 2553