ThaiEnglish (UK)

ทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศทุนประเภทต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 1. ทุนค่าค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
        
2. ทุนผู้ช่วยสอน
        3. ทุนนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
        4. ทุนนำเสนผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
        5. ทุน Graduate Thesis Excellence Award

        6. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ
       
 7.
 ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ
        8. ทุนอุดหนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี้      

รายละเอียดทุนต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย

             การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
                      หลักเกณฑ์การสนับสนุนนิสิตระดับปริญาเอกและโทไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
                      หลักเกณฑ์การสนับสนุนนิสิตระดับระดับปริญญาโทและเอก