ThaiEnglish (UK)

ตารางการให้บริการรถคณะออนไลน์

ขั้นตอนการจองรถ

1. ดูช่วงเวลาที่ต้องการจอง และสถานะการใช้รถจากตาราง

2. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้รถ

3. ส่งแบบฟอร์มผ่านหน่วยงานมายังหน่วยยานพาหนะ

4. ตรวจสอบการจองรถที่ต้องการอีกครั้งจากตารางหลังจากส่งแบบฟอร์มไปแล้ว

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้รถ คลิกที่นี้