จำนวนบุคลากรและนิสิต

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ 

จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

ตารางแสดงตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ

 

 

ตารางแสดงจำนวนนิสิตในแต่ละปี