ฝ่ายบริหาร

 

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                        


อาจารย์ ดร.เขมาภรณ์  บุญบำรุง
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-218-1070

B09

     

  งานบริหารและธุรการ  
   งานคลังและพัสดุ  
   งานนโยบายและแผน