ThaiEnglish (UK)

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกเทคนิคการแพทย์

- คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร

- เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานกายภาพบำบัด

- อัตราค่าบริการตรวจเลือด

- อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัด

 

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เพราะเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะสหเวชศาสตร์ จึงถือว่าจัดตั้งมาเมื่อวันประกาศในพระราชกฤษฎีกาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2534 แต่การขอจัดตั้งให้หน่วยปฏิบัติการเมื่อจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลได้เปิดบริการ ให้แก่ประชาชน ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ ต่อมาได้เปิดบริการทางด้านกายภาพบำบัด จากการดำเนินการระยะหนึ่งมีผู้มาใช้บริการด้านกายภาพบำบัดมากขึ้น และแนวคิดในการบริการมุ่งไปที่การป้องกันโรค จึงได้เปิดโครงการ Fitness การดำเนินการทั้งหมดอยู่ที่ตึกวิทยกิตติ์ชั้นที่ 13

ต่อมาในเดือนเมษายน 2549 งานกายภาพบำบัดได้ย้ายจากตึกวิทยกิตติ์มาเปิดดำเนินการที่ตึกจุฬาพัฒน์ 3 ในปลายเดือนเมษายนนั้นเองงานเทคนิคการแพทย์ได้ย้ายมายังตึกจุฬาพัฒน์ 3 เช่นเดียวกัน เมื่อได้มาเปิดดำเนินการที่ตึกใหม่ ได้เพิ่มการบริการด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารตามหลักสูตรของคณะสห เวชศาสตร์ จากการเปิดดำเนินการแบบครบวงจรครั้งนี้ จึงเรียกหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพว่าศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์ โดยประกอบด้วย คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด และ คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นศูนย์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการด้านการรักษาและป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการสะดวกรวดเร็ว

 

ให้บริการโดยคณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็วด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

ที่ตั้ง 154 ถนนพระราม1 จุฬาซอย12 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ตึกบรมราชชนนีศรีศตพรรษ)