ThaiEnglish (UK)

ผู้บริหาร

คณบดี

คณะสหเวชศาสตร์

  

การรับเข้าศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต

 

ข่าวและกิจกรรม

 

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศโอมิกส์-นาโน เมดิคัล เทคโนโลยี

หัวหน้าหน่วย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม โดยใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ ได้แก่ จีโนมิกส์ ทรานสคริบโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ นิวตริจีโนมิกส์ ลิปิโดมิกส์ เพื่อทำความเข้าใจกลไกต่างๆ ในการเกิดพยาธิสภาพของโรคในระดับโมเลกุล การศึกษารูปแบบอณูพันธุศาสตร์ของยีนเชิงเภสัชพันธุศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคโดยการใช้พืชผัก สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ และการพัฒนาวิธีการทดสอบสารชีวเคมีในร่างกายที่ช่วยในการวินิจฉัย พยากรณ์ และติดตามการดำเนินของโรค ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม ด้วยเทคนิคของไหลจุลภาคและนาโนเมดิคัลเทคโนโลยี

งานวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ 
[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]

ศูนย์พัฒนาและวิจัยทางโลหิตระดับโมเลกุล

หัวหน้าหน่วย รศ.สุพรรณ สุขอรุณ

มุ่งเน้นในการพัฒนางานทางด้านโลหิตวิทยา และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนางานวิจัยทางด้านโลหิตวิทยาให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ สนับสนุนการเรียบการสอนสำหรับนิสิตปริญญาบัณทิต และบัณฑิตศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงจากศูนย์พัฒนาการวิจัยทางโลหิตวิทยา เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ nanoparticles ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพด้านโลหิตวิทยา

[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]
 

ศูนย์วิจัยลิพิดและไขมัน

คำอธิบาย

ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เน้นการศึกษาวิจัยทางด้านลิพิด ไขมัน และน้ำมันในอาหารและผลต่อสุขภาพ

[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]
 

ศูนย์วิจัยพัฒนาสุขภาพเท้า

หัวหน้าหน่วย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี

มุ่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ ในการตรวจประเมินสุขภาพเท้าและรักษาความผิดปกติของเท้า ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และส่งเสริมการผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้า ถ่ายทอดความร ู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยผ่านทางคลินิกสุขภาพเท้า ซึ่งเปิดให้บริการกายภาพบำบัดเฉพาะทางด้านเท้า ณ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์

[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]

บทความวิจัย ปี 2013

 

บทความวิจัย ปี 2013
 
 ระดับความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพและระดับของคอร์ติซอลในน้ำลายในพนักงานสำนักงานที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังหรือไม่
โดย : รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล - ภาควิชากายภาพบำบัด
 
 Antioxidant activity of Fimbristylis ovata and its effect on RAGE gene expression in human lung adenocarcinoma    epithelial cell line
โดย : รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 พืชที่นิยมรับประทานสามารถยับยั้งการทำงาน เอนไซม์ อัลฟา-กลูโคซิเตสและเอนไซม์อัลฟา-อะไมเลส
โดย : รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา - ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
 กลไกการส่งสัญญาณนอกนิวเคลียสของตัวจับของเอสโตรเจนที่มีผลต่อโรคและความผิดปกติของมนุษย์
โดย : ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 ความแตกต่างของสายพันธุ์ของส้มโอในประเทศไทยต่อการต้านอนุมูลอิสระและต้านไขมันสูง
โดย : รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา - ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
 การศึกษาฤทธิ์ของซีไฟโคซัยยานินในการปกป้องดีเอ็นเอและเยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดงจากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง
โดย : อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ์ - ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 
 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโฮโล- และอะโป-ซีไฟโคซัยยานิน และผลในการปกป้องเม็ดเลือดแดงของมนุษย์
โดย : อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ์ - ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 
 ผลกระทบของกรดเออร์โซลิกต่อการหลั่งไซโตไคน์ผ่านวิถี MAPK ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด T-cells
โดย : อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน - ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 
 การนำส่งเอสไออาร์เอ็นเอโดยตัวพานาโนโพลีเพล็กซ์เพื่อยับยั้งการแสดงออกของอองโคยีนของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
โดย : ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์  - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดครบส่วนด้วยหลักการเคมีไฟฟ้า
โดย : ผศ.ดร. วนิดา หลายวัฒนไพศาล  - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 กรดไอโซเฟอร์รูลิก “สารต้านไกลเคชั่นชนิดใหม่”
โดย : รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา  - ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
 สารสกัดจากเปลือกองุ่นแดง “แอนโธไซยานิน” ในการต้านอนุมูลอิสระและการเกิดไกลเคชั่น
โดย : รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา  - ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
 การประเมินประสิทธิภาพอนุภาคแม่เหล็กนาโน polyethyleneimine (PEI)/poly(methyl methacrylate) (PMMA) ในการนำส่งยีนสู่เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง
โดย : ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์   - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 ส้มโอขาวใหญ่กับฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นในการป้องกันโรคเเทรกซ้อนจากเบาหวาน
โดย : รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา - ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ณ ตำแหน่ง +276 G/T มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคท่อน้ำดีตีบตัน
โดย : ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 COMPARISON OF RNA ISOLATION FROM FFPE TISSUE ON TWO DIFFERENT PLATFORMS
โดย : รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ - ภาควิชาเคมีคลินิก
 
 การศึกษาความหลากหลายของยีนคีโมไคน์และตัวรับสัญญาณคีโมไคน์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โดย : รศ.ดร. ปาลนี อัมรานนท์ - ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก
 
 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคปวดคอและหลังเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในนักศึกษามหาวิทยาลัย
โดย : รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล - ภาควิชากายภาพบำบัด
 
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปวดหลังแบบไม่เฉพาะเจาะจงในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
โดย : รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล - ภาควิชากายภาพบำบัด
 
 การลดอาการปวดเข่าด้วยวิธีการกระตุ้นจุดฝังเข็ม
โดย : ผศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ์ - ภาควิชากายภาพบำบัด
 
 การเพิ่มปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงในการทดสอบหมู่เลือดย่อยเอบีโอ โดยอนุภาคทองนาโน : การนำไปใช้สำหรับการจำแนกหมู่เลือด ย่อยเอบีโอ
โดย : ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ - ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก
 
 Evaluation of the phenotypic test and genetic analysis in the detection of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
โดย : ผศ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล และ ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ - ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก
 

ปฏิทินกิจกรรม

August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5