ThaiEnglish (UK)

ผู้บริหาร

Palanee

 

คณบดี

คณะสหเวชศาสตร์

  

การรับเข้าศึกษา

IMG 5056

                

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวและกิจกรรม

IMG 1329

                 

 

 

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศโอมิกส์-นาโน เมดิคัล เทคโนโลยี

หัวหน้าหน่วย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม โดยใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ ได้แก่ จีโนมิกส์ ทรานสคริบโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ นิวตริจีโนมิกส์ ลิปิโดมิกส์ เพื่อทำความเข้าใจกลไกต่างๆ ในการเกิดพยาธิสภาพของโรคในระดับโมเลกุล การศึกษารูปแบบอณูพันธุศาสตร์ของยีนเชิงเภสัชพันธุศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคโดยการใช้พืชผัก สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ และการพัฒนาวิธีการทดสอบสารชีวเคมีในร่างกายที่ช่วยในการวินิจฉัย พยากรณ์ และติดตามการดำเนินของโรค ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม ด้วยเทคนิคของไหลจุลภาคและนาโนเมดิคัลเทคโนโลยี

งานวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ 
[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]

ศูนย์พัฒนาและวิจัยทางโลหิตระดับโมเลกุล

หัวหน้าหน่วย รศ.สุพรรณ สุขอรุณ

มุ่งเน้นในการพัฒนางานทางด้านโลหิตวิทยา และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนางานวิจัยทางด้านโลหิตวิทยาให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ สนับสนุนการเรียบการสอนสำหรับนิสิตปริญญาบัณทิต และบัณฑิตศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงจากศูนย์พัฒนาการวิจัยทางโลหิตวิทยา เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ nanoparticles ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพด้านโลหิตวิทยา

[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]
 

ศูนย์วิจัยลิพิดและไขมัน

คำอธิบาย

ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เน้นการศึกษาวิจัยทางด้านลิพิด ไขมัน และน้ำมันในอาหารและผลต่อสุขภาพ

[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]
 

ศูนย์วิจัยพัฒนาสุขภาพเท้า

หัวหน้าหน่วย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี

มุ่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ ในการตรวจประเมินสุขภาพเท้าและรักษาความผิดปกติของเท้า ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และส่งเสริมการผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้า ถ่ายทอดความร ู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยผ่านทางคลินิกสุขภาพเท้า ซึ่งเปิดให้บริการกายภาพบำบัดเฉพาะทางด้านเท้า ณ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์

[ภาพกิจกรรม]
[ผลงานวิจัย/วิชาการ]
[จำนวนนิสิต]

ระดับนานาชาติ [2003]

 

   [2003]

Nopponpunth V, Changrad S, Rakyuu A, Nertsawange J, Chansupit W, Poovorawan Y.Design of degenerate primers for multiplex nested-PCR detection of human lymphotropic herpesviruses. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003;34(1):120-5.

Wananukul S, Nopponpunth V, Poovorawan Y. Human herpesvirus infection in children with fever and maculopapular rash. Asian Pac J Allergy Immunol. 2003 Dec;21(4):217-21.

Suwansaksri J, Garnngarndee U, Wiwanitkit V, Soogarun S. Study of factors influencing intestinal parasitic infections in a rural community in northeastern Thailand.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003;34 Suppl 2:94-7

Wiwanitkit V, Soogarun S, Saksirisampant W, Suwansaksri J. Platelet parameters in subjects infected with hookworm. Platelets. 2003 Sep;14(6):391-3.

Soogarun S, Wiwanitkit V, Suyaphan A, Suwansaksri J, Pathompattama N. Decreased serum cholinesterase levels among a sample of a rural Thai population. MedGenMed. 2003;5(2):30.

Wiwanitkit V, Soogarun S, Suwansaksri J. Platelet parameters in Toxoplasma gondii IgG-seropositive subjects. Lab Hematol. 2003;9(4):248-9.

Soogarun S, Wiwanitkit V, Suwansaksri J. A trend of platelet indices in patients with green pit viper toxin. Clin Appl Thromb Hemost. 2003;9(4):337-9.

Wiwanitkit V, Soogarun S, Suwansaksri J. A note on myeloperoxidation index and its correlation to the biomarker, urine trans, trans-muconic acid level, in the subjects occupationally exposed to benzene. Leukemia. 2004;18(2):369.

Soogarun S, Suwamsaksri J, Wiwanitkit V. A note on the platelet count in Thai vegans. Platelets. 2003;14(7-8):485

Soogarun S, Wiwanitkit V, Suwansaksri J. Report on blood cholinesterase among vegetable growers. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003;34(3):687-9.

Wiwanitkit V, Suwansaksri J, Soogarun S.A note on urine trans, trans muconic acid level among a sample of Thai police: implication for an occupational health issue. Yale J Biol Med. 2003;76(3):103-8.

Zeng G, Gao L, Xia T, Tencomnao T, Yu RK. Characterization of the 5'-flanking fragment of the human GM3-synthase gene. Biochim Biophys Acta. 2003;1625(1):30-5.

Suetake K, Liour SS, Tencomnao T, Yu RK. Expression of gangliosides in an immortalized neural progenitor/stem cell line. J Neurosci Res. 2003;74(5):769-76.

Janwantanakul P, Magarey ME, Jones MA, Grimmer KA, Miles TS. The effect of body orientation on shoulder proprioception. Physical Therapy in Sport 2003; 4(2): 67-73  

Chiradejnant A, Maher CG, Latimer J, Stepkovitch N. Efficacy of "therapist-selected" versus "randomly selected" mobilisation techniques for the treatment of low back pain: a randomised controlled trial. Aust J Physiother. 2003;49(4):233-41.

Chiradejnant A, Maher CG, Latimer J. Objective manual assessment of lumbar posteroanterior stiffness is now possible. J Manipulative Physiol Ther. 2003 Jan;26(1):34-9.

Kanlayanaphotporn R, Trott P, Williams M, Fulton I. Effects of chronic low back pain, age and gender on vertical spinal creep. Ergonomics. 2003;46(6):561-73.

Ammaranond P, Cunningham P, Oelrichs R, Suzuki K, Harris C, Leas L, Grulich A, Cooper DA, Kelleher AD. Rates of transmission of antiretroviral drug resistant strains of HIV-1. J Clin Virol. 2003;26(2):153-61.

ปฏิทินกิจกรรม

June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30