ThaiEnglish (UK)

โครงการ“เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ รักษ์ชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี 2560”

          หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ รักษ์ชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี 2560ระหว่างวันที่ 1618 มิถุนายน 2560 ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พิษสารเคมี รู้ไวแก้ไขได้ และกิจกรรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ นำความรู้ที่ได้ศึกษามา สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำพื้นที่และบุคลากรในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. วนิดา นพพรพันธุ์ (ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์) เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

 

 IMG 7850

IMG 7858

IMG 7872

 IMG 7894

 IMG 7928 

IMG 8042

IMG 8053

IMG 8263

IMG 8332

IMG 8349

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ (คณบดี คณะสหเวชศาสตร์) คณะผุ้บริหาร และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย