ThaiEnglish (UK)

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำเป็นต้องเสนอแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภายใต้การกำกับของ สกอ. ให้สำนักงบประมาณพิจารณาประมาณกลางเดือนตุลาคม 2560 และการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต้องเสนอในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเปิดระบบ NRMS เพื่อรับข้อเสนอการวิจัยในวันที่ 15 กันยายน 2560  ในการนี้ สำนักบริหารวิจัยใคร่ขอให้ทุกส่วนงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน   ที่จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เร่งจัดทำโครงการเพื่อนำเข้าระบบระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562    

      พร้อมนี้การเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินได้ปรับแนวทางเป็นรูปแบบการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ เน้นโครงการเชิง Program Based หรือชุดโครงการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน(ต่างมหาวิทยาลัย) หรือระหว่างคณะ (ภายในมหาวิทยาลัย)  โดยให้มีเจ้าภาพหลักเป็นผู้เสนอของบประมาณโครงการรวมเข้ามาในระบบ NRMS โดยวงเงินไม่จำกัดแต่เป็นไปตามความเหมาะสม และขอให้พิจารณาความสำคัญวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการสามารถตอบโจทย์สังคม ชุมชน ประเทศ  หรือให้ผลลัพธ์เป็น Impact ระดับประเทศ สู่ประชาชน และสังคมอย่างชัดเจนแท้จริง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)   กรณีที่ส่วนงาน หรือ คณะผู้วิจัย มีโครงการอยู่แล้วและต้องการข้อเสนอแนะหรือความเห็นจากผู้บริหาร ก่อนเสนอโครงการเข้าระบบ ขอให้ประสานมายังสำนักบริหารวิจัยเพื่อนัดเวลาในการนำเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

600828 1

600828 2 

600828 3

บันทึกข้อความ การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี้

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ (คณบดี คณะสหเวชศาสตร์) คณะผุ้บริหาร และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย