ThaiEnglish (UK)

บทความทั้งหมด

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
โคคา-โคลา จัดเวิร์คช็อป ให้ความรู้การบริโภคอย่างสมดุลเพื่อสุขภาวะที่ดี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตะลึง พนง.ออฟฟิศปวดหลังรุม จ่ายค่ารักษาปีละ 2.6 หมื่นล้าน ๐๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
กองทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
กองทุนสหเวชพัฒน์ 25 ปี 25 ล้าน ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
สรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ จาก สกอ. ระดับคณะ ปีการศึกษา 2555 ๐๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า งานประชุม PENSA 2013 ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และ มหาวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์แห่งโตเกียว ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
นิสิตรับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ - เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2556 ๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัดฝึกทักษะที่เยอรมนี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖