ThaiEnglish (UK)
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/aboutus

ประวัติคณะ

 

คณะสหเวชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2534 โดยการแยกภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ออกมาจัดตั้งเป็นคณะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 108 ตอนที่ 199 หน้า 64-65 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

การถือกำเนิดของคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก พัฒนาการของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การทำความเข้าใจประวัติของหลักสูตรนี้ทั้งช่วงก่อนและภายหลังขึ้นสังกัดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำให้เข้าใจความเป็นมาของคณะสหเวชศาสตร์ได้ดีขึ้น ดังเรื่องราวโดยสังเขป มีดังต่อไปนี้

 

{gallery}aboutus{/gallery}