สหเวชวิชาการ (AHS ACADEMIC)

 

รายวิชาโท

1. รายวิชาโท โภชนาการและการกำหนดอาหาร (สำหรับนิสิตกายภาพบำบัด)
2. รายวิชาโท โภชนาการและการกำหนดอาหาร (สำหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์)
3. รายวิชาโท อณูชีววิทยา (สำหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์และนิสิตโภชนาการและการกำหนดอาหาร)

 

เอกสารสำหรับนิสิต

1. ทุนผู้ช่วยสอน
2. ทุนค่าเล่าเรียน
3. แบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์
5. แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์
6. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน ประเภท (60/40)สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก