ThaiEnglish (UK)

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

          คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะสหเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการทำงานของทีมแพทย์สู่สังคม ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด ปัจจุบันได้มีการขยายสาขาวิชา ครอบคลุมการผลิตนักกำหนดอาหารในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
ปัจจุบันคณะฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือความรู้ในศาสตร์ของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของสังคมมากขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิตสหเวชศาสตร์หลักสูตรปริญญาบัณฑิตจึงเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอนในคณะสหเวชศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาโทข้ามสาขาในต่างคณะ 1 สาขาวิชา (15 หน่วยกิต) ตามความสามารถและความสนใจของนิสิต