ThaiEnglish (UK)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(Doctor of Philosophy Program in Food and Nutrition)

 

หลักสูตรมี 4 แบบ ดังนี้

 

แบบ

1.1

1.2

2.1

2.2

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

48

72

48

72

จำนวนหน่วยกิตรายวิชา

-

-

12

36

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

48

72

36

36

 

 

มีให้เลือก 3 แขนงวิชา ได้แก่

โภชนบำบัดทางการแพทย์

 

โภชนชีวเคมี

 

อาหารและโภชนาการประยุกต์

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

แบบ 1.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีราย วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา ได้ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา ได้ ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

แบบ 1.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีรายวิชา พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา ได้ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่อง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี และคุณสมบัติอื่นตามแนวทางที่ระบุในแบบ 1.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

แบบ 2.1 เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 1.1 แต่ไม่ต้องประสบการณ์หรือผลงานตีพิมพ์ ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

แบบ 2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีรายวิชา พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพที่ได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อย อันดับสองจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา ได้ และคุณสมบัติอื่นตามแนวทางที่ระบุในแบบ 1.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

   

หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

แบบ 2.1

10

3700501

เซลล์และอณูชีววิทยา
Cellular and Molecular Biology

3

3743502

โภชนาการชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Nutritional Biochemistry

3

3743505

สัมมนาด้านอาหารและโภชนาการ 3
Seminar in Food and Nutrition III

1

3743506

สัมมนาด้านอาหารและโภชนาการ 4
Seminar in Food and Nutrition IV

1

3743517

การศึกษาอิสระ
Independent Study

2

รายวิชาบังคับ

แบบ 2.2

17

3700501

เซลล์และอณูชีววิทยา
Cellular and Molecular Biology

3

3700502

วิธีวิทยาการวิจัย
Research Methodology

2

3743501

โภชนศาสตร์คลินิก
Clinical Nutrition

3

3743502

โภชนาการชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Nutritional Biochemistry

3

3743503

สัมมนาด้านอาหารและโภชนาการ 1
Seminar in Food and Nutrition I

1

3743504

สัมมนาด้านอาหารและโภชนาการ 2
Seminar in Food and Nutrition II

1

3743505

สัมมนาด้านอาหารและโภชนาการ 3
Seminar in Food and Nutrition III

1

3743506

สัมมนาด้านอาหารและโภชนาการ 4
Seminar in Food and Nutrition IV

1

3743517

การศึกษาอิสระ
Independent Study

2

 

รายวิชาเลือก

 

แบบ 2.1

2

 

แบบ 2.2

19

โภชนบำบัดทางการแพทย์

3743508

โภชนาการและเมแทบอลิซึมขั้นสูง
Advanced Nutrition and Metabolism

3

3743513

โภชนศาสตร์คลินิกขั้นสูง 1
Advanced Clinical Nutrition I

3

3743514

โภชนศาสตร์คลินิกขั้นสูง 2
Advanced Clinical Nutrition II

3

3743515

การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ
Nutrition Counseling

2

3743516

เภสัชโภชนาการ
Pharmaconutrition

3

โภชนชีวเคมี

3703530

ชีวเคมีลิพิด
Lipid Biochemistry

2

3703531

ปฏิบัติการลิพิดวิทยา
Laboratory Lipidology

2

3743507

โภชนาการทางพันธุศาสตร์
Nutritional Genomics

3

3743508

โภชนาการและเมแทบอลิซึมขั้นสูง
Advanced Nutrition and Metabolism

3

 

อาหารและโภชนาการประยุกต์

 

 

3703530

ชีวเคมีลิพิด
Lipid Biochemistry

2

3703531

ปฏิบัติการลิพิดวิทยา
Laboratory Lipidology

2

3705501

ฟิสิกส์รังสี
Radiation Physics

2

3705601

ผลของรังสีต่อเซลล์
Radiation Effect on Cells

2

3705701

การอาบรังสีและการฆ่าเชื้อโรค
Irradiation and Sterilization

2

3705712

การควบคุมคุณภาพของอาหารฉายรังสี
Quality Control of Food Irradiation

2

3705801

กฎและระเบียบระหว่างประเทศ สำหรับอาหารฉายรังสี
International Laws and Regulations for Food Irradiation

1

3743507

โภชนาการทางพันธุศาสตร์
Nutritional Genomics

3

3743508

โภชนาการและเมแทบอลิซึมขั้นสูง
Advanced Nutrition and Metabolism

3

3743509

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
Food and Nutritional Toxicology

3

3743510

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Food Product Development for Health

3

3743511

โภชนาการขั้นสูงเพื่อการกีฬาและความฟิต
Advanced Nutrition for Sports and Fitness

3

3743512

นโยบายอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition Policy

2

3743513

โภชนศาสตร์คลินิกขั้นสูง 1
Advanced Clinical Nutrition I

3

3743514

โภชนศาสตร์คลินิกขั้นสูง 2
Advanced Clinical Nutrition II

3

3743515

การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ
Nutrition Counseling

2

3743516

เภสัชโภชนาการ
Pharmaconutrition

3

 

ขอบข่ายงานวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร์
โทร.
0-2218-1067
E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.