ThaiEnglish (UK)

ภาควิชา

chemistry

ภาควิชาเคมีคลินิก

 

microscopy

ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

 

2.nutrition

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

transfusion

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก

 

1.physiotherapist

ภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์