ThaiEnglish (UK)

คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร

บริการให้คำแนะนำและปรึกษาทางโภชนาการ โดยคณาจารย์ทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ เนื่องจากโรคทาง โภชนาการเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังที่เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมในทาง โภชนาการ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น อาหารจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคร่วมกับการรักษาของแพทย์