ThaiEnglish (UK)

สวัสดิการและบริการต่าง ๆ

โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสงค์ที่จะหารายได้ช่วยเหลือตนเอง หรือนิสิตที่ประสงค์จะทำงานพิเศษ เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเอง อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท โดยขอให้นิสิตที่ประสงค์จะทำงานพิเศษสามารถติดต่อดูรายละเอียด และยื่นความจำนงสมัครทำงานพิเศษได้ ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่ตนสังกัด หรือที่สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป ตามกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดเวลา การจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
 

ภาคการศึกษาต้น

การเสนอโครงการภายในวันที่ 1 มิถุนายน การเสนอรายชื่อนิสิตภายในวันที่ 10 มิถุนายน การดำเนินการจ้างนิสิต15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน ของทุกปี

ภาคการศึกษาปลาย

การเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กันยายน การเสนอรายชื่อนิสิตภายในวันที่ 30 กันยายน การดำเนินการจ้างนิสิต15 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี

ภาคฤดูร้อน

การเสนอโครงการภายในวันที่ 31 มกราคม การเสนอรายชื่อนิสิตภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ การดำเนินการจ้างนิสิต15 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี


หอพัก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ดังนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีบริการหอพักนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัยให้แก่นิสิตใหม่ที่อยู่ต่างภูมิลำเนา

หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหอพักคุณภาพที่อยู่ภายใต้ระบบการดูแล และควบคุมของสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ประกอบด้วยอาคารหอพัก 5 อาคาร โดยรองรับนิสิตชาย 2 อาคาร และรองรับนิสิตหญิง 3 อาคาร มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมด้วยศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นิสิตหอพัก นอกจากนี้ยังมีหอพักพวงชมพู ( U-Center ) หอพักเอกชนในกำกับของมหาวิทยาลัยไว้บริการด้วยเช่นกัน

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพักได้ในราคาประหยัด นอกจากนี้ทางหอพักนิสิตมีกิจกรรมมากมาย รองรับความต้องการของนิสิตหอพักให้สามารถเรียนรู้ได้สม่ำเสมอ เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 โทร 02-218-7043 02-218-7055 หรือสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ และหอพักพวงชมพู ( U-Center )(http://www.ucenter.co.th/)

การให้คำปรึกษาปัญหา

ในส่วนของมหาวิทยาลัย ด้านการให้คำปรึกษาปัญหา มีสายด่วนให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถโทรไปได้ที่เบอร์ 0-2251-1558 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.00 น.- 17.00 น.

ในส่วนของคณะสหเวชศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยกิจการนิสิต

การรักษาพยาบาล

ด้านการรักษาพยาบาล มีศูนย์รักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่บริเวณชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 ด้านการเดินทาง มีบริการรถโดยสารภายในจุฬาฯ (shuttle bus ) โดยให้บริการ 4 เส้นทางเดินรถ นอกจานี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดทำโครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้กับนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนิสิต

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน

ขอบเขตของการคุ้มครอง

  •            กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท/คน
  •            กรณีเสียชีวิตจากเหตุอื่น 10,000 บาท/คน
  •      กรณีบาดเจ็บทั่วไป ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท
  •      กรณีบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จะได้ตามจ่ายจริง ครั้งละไม่เกิน 40,000 บาท
  •           สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ภายในวงเงินที่ระบุ
  •           กรณีทุพพลภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์


จัดเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน

มหาวิทยาลัยจัดเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในอัตรา

อุบัติเหตุ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย หรือจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย สมทบไม่เกิน 1 เท่าของวงเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากกรมธรรม์

อุบัติเหตุ นอกพื้นที่มหาวิทยาลัย สมทบค่ารักษาพยาบาลไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินประกันอุบัติเหตุที่นิสิตได้รับตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีเกิดเหตุกะทันหัน ทำให้นิสิตสูญเสียสมรรถภาพ หรือทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงถาวรในขณะที่ยังมีสถานภาพนิสิตจุฬาฯ ให้สนับสนุนเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล (เนื่องจากอุบัติเหตุ)

นิสิตจะต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ ที่งานบริการและสวัสดิการ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น ๆ 

ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น ๆ

ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นิสิตชำระไป

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซค์ของทางสำนักงานนิสิตสัมพันธ์

การศึกษาวิชาทหาร

ทั้งนิสิตชาย-หญิง ที่ประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และโอนย้ายสถานศึกษามาเรียนวิชาทหารต่อ ในชั้นปีที่ 2-5 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารการสมัครและเอกสารการรายงานตัวเรียนวิชาทหารได้ ในวันลงทะเบียนแรกเข้า ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในศาลาพระเกี้ยว และนศท.ชาย ที่ศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ในปีนั้นๆ ต้องนำสำเนาใบสำคัญแบบ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรนิสิตจำนวน 2 ฉบับ พร้อมกรอกรายละเอียดในทะเบียน นศท. เพื่อขอการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้ต่อไป ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนิสิตสัมพันธ์

การใช้สนามกีฬา

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสนามและอุปกรณ์กีฬาไว้บริการ ซึ่งนิสิตสามารถใช้บริการได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-218-2824-7 และ 02-218-2840